Ekonomika a jej chápanie

Mnoho z nás pojmu ekonomika ako takému nechápe. Vie, že to je niečo ako predmet štúdia alebo ho chápe ako ekonomiku krajiny. Tento pojem je však natoľko široký, že len málokto ho vie kompletne pochopiť. Preto si ho môžeme teraz podrobnejšie vysvetliť. V prvom rade chápeme ekonomiku ako vednú disciplínu a radíme ju do spoločenských vied. To znamená, že je teda predmetom štúdia. Obsahuje rôzne pohľady ekonómov na jej chápanie rôzne prístupy k nej.
Veľa ľudí ju ale častejšie vníma celkovo ako ekonomiku krajiny ako celku.

nápad

V takomto prípade existuje množstvo ukazovateľov, ktorými ju vieme hodnotiť. Je to napríklad to koľko krajina vyprodukuje a to sa nazýva hrubý domáci produkt. Ak sa pozrieme na vzťah ku zahraničným krajinám určujeme hrubý národný produkt. Ďalej nám pri určovaní situácie ekonomiky napomáha napríklad vnímanie korupcie, konkurencieschopnosť, ekonomický rast alebo aj iné indexy, ktoré hodnotia skôr spokojnosť ľudí ako napríklad index šťastia.

struktura

V angličtine sa to nazýva „happy planet index“. Ako šťastie súvisí s ekonomikou krajiny? Veľmi! Ak sa ekonomike darí, uveďme si príklad napríklad môže sa to prejaviť v cenách produktoch a ich kvalite. To znamená, že ľudia sú spokojnejší. Taktiež to má prepojenie aj s politickou situáciou. Ak je usporiadanie krajiny v poriadku a krajina sa vyvíja dobrým smerom prejaví sa to na tom, či sú ľudia šťastný. Samozrejme nie je to úplne presné, keďže šťastie ľudí nezávisí len od týchto vecí ale určite to nejakú vypovedaciu schopnosť má.

Je ťažké pochopiť celú ekonomickú situáciu, keďže to zahŕňa množstvo faktorov a pohľadov. Dokonca ani jej podrobné študovanie vám úplne neobjasní jej chápanie. Neexistuje správny prístup ku ekonomike. Môžeme sa len viac, či menej stotožniť s niektorým významný autorom ekonomickej teoórie ako boli Keynes, Mill, Ricardo či Friedman. Je ich mnoho. Zaujímavé je naštudovanie si ich teórii a môže vám to vo veľa veciach otvoriť oči.