Úspešné obhájenie a ukončenia štúdia

Diplomová práca sa vypracúva študentom, táto celkovo obsiahlejší úloha, než je u bakalárky, sa píše v poslednom ročníku magisterského študijného programu vysokej školy. Vyhotovenie tohto typu úlohy je zakotvené aj v zákone o vysokých školách a je neoddeliteľnou súčasťou úspešného obhájenia a zakončenia štúdia magisterského typu na vysokej škole, spoločne s úspešne absolvovanú štátnou záverečnou skúškou. Základom kvalitnej a úspešne vyhotovené zadanej úlohy je celkovo komplexná príprava na vyhotovení tohto diela.

Zoznámenie s vnútornými predpismi

Vyhotovenie aké má diplomová práca sa riadi internými smernicami príslušnej vysokej školy, ale aj platnými citácie normami, kedy konkrétny typ citácie určuje tiež vysoká škola. Pred samotným vyhotovením zadanej úlohy je tak nutné sa zoznámiť s internými predpismi pre písanie tohto typu úloh a ujasniť si formálny rámec celého zadaného diela. Rešpektovaní pokynov a vnútorných smerníc vysokej školy je tiež dôležité pre prvotné administráciu úlohy a pre schválenie zadania zadané úlohy, ktoré je potrebné na začatie vyhotovenie zadaného diela.